Chính sách hoa hồng

Lượt xem : 1573
Tác giả : AAOK
Cập nhật thời gian : 2021-08-30 15:12:00

Đối với bán hàng bán thời gian & giới thiệu khách hàng, chúng tôi sẽ chia cho bạn hoa hồng bán hàng: 2% tổng doanh thu.